Val av begavningsplats

Val av begravningsplats

Det som är vanligast är att man gravsätts i en grav i sin hemförsamling. I mån av gravplatser kan man även välja andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen.

Finns det redan en gravplats kan även den användas, beroende på storlek av grav och vem som är gravrättsinnehavare. Det finns olika typer av gravar, se exempel nedan.

Gravsättning av kista, jordbegravning

  • Jordgrav för en eller flera kistor
  • Gravkammare, för en eller flera kistor

Gravsättning efter kremation

  • Urngrav, för en eller flera urnor. Det kan även finnas plats för urnor i en grav för kistor.
  • Urnkammare och Kolumbarium, speciella gravrum för urnor under samt ovan mark.
  • Askgravplats/lund, en grav för aska.
  • Minneslund. Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens reglemente. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Som anhörig får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.
  • Naturen. Som alternativ att gravsätta (efter kremation) på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras dock från länsstyrelsen.